Státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení; vykonává i další úkoly, stanoví-li tak zákon.
Postavení a působnost státního zastupitelství stanoví zákon.


Ústava České republiky, čl. 80

budova4 white

 

Nejvyšší státní zastupitelství je vrcholným orgánem soustavy státního zastupitelství. V jeho čele stojí nejvyšší státní zástupce, kterého zastupují tři náměstci. Nejvyšší státní zastupitelství sídlí v Brně.

 

Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při vyřizování podnětů ke stížnostem pro porušení zákona v trestních věcech. Vydává výkladová stanoviska, která řeší konkrétní aplikační problémy, s nimiž se státní zastupitelství setkává v praxi, a to jak v oblasti trestní, tak i netrestní. Rovněž je činné při vydávání pokynů obecné povahy, které slouží ke sjednocení a usměrnění postupu státních zástupců při výkonu působnosti státního zastupitelství či zajištění jednotné vnitřní organizace státního zastupitelství a jednotného výkonu spisové služby. Neopomenutelná role je Nejvyššímu státnímu zastupitelství svěřena i v oblasti zajišťování mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech.

 

Nejvyšší státní zastupitelství dále vytváří zázemí pro výkon specifických oprávnění nejvyššího státního zástupce, mezi která patří například nařízení kontroly skončené trestní věci, zrušení nezákonných usnesení o zastavení trestního stíhání nebo postoupení věci, podání dovolání k Nejvyššímu soudu ve věcech trestních či podání žaloby k ochraně veřejného zájmu.   

 

 
© 2012 by Háka Software