Stížnosti PDF Tisk Email

 

Stížnost na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních zástupců a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství (§ 16b zákona o státním zastupitelství)

  

Každý má možnost podat stížnost na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství. Může být taktéž podána stížnost na nevhodné chování státních zástupců a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství (§ 16b odst. 1 zákona o státním zastupitelství).

 

Stížnost se podává u toho, kdo je příslušný k jejímu vyřízení, tj. příslušnému vedoucímu státnímu zástupci, který je nadřízen státnímu zástupci či zaměstnanci, proti kterému je stížnost směřována.

 

V případě stížnosti podané proti nejvyššímu státnímu zástupci je k jejímu vyřízení příslušný ministr spravedlnosti (§ 16b odst. 2 zákona o státním zastupitelství).

 

Ten, kdo je příslušný k vyřízení stížnosti, je povinen přešetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené; vyžaduje-li to řádné prošetření stížnosti, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě požádá o vyjádření další osoby, které mohou přispět k objasnění věci. Pokud byla stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, sdělí stěžovateli v rámci vyrozumění o vyřízení stížnosti, jaká opatření byla přijata pro odstranění zjištěných závad (§ 16b odst. 3 zákona o státním zastupitelství).

 

Je-li v téže věci podána stejným stěžovatelem další stížnost, aniž by obsahovala nové skutečnosti, stížnost se bez dalšího šetření založí a stěžovatel se již nevyrozumívá; na to je třeba stěžovatele v odpovědi na předchozí stížnost upozornit (§ 16b odst. 4 zákona o státním zastupitelství).

 

Lhůtu dvou měsíců k vyřízení stížností stanovenou v § 16a odst. 6 zákona o státním zastupitelství nelze překročit (§ 16b odst. 5 zákona o státním zastupitelství).

 

K přezkoumání vyřízení stížnosti je příslušný vedoucí státní zástupce nadřízený vedoucímu státnímu zástupci, který stížnost vyřizoval, a pokud stížnost vyřizoval nejvyšší státní zástupce nebo ministerstvo, ministr spravedlnosti (§ 16b odst. 5 zákona o státním zastupitelství). Vyřizoval-li tedy stížnost vrchní státní zástupce, je k přezkoumání vyřízení příslušný nejvyšší státní zástupce.

 

 
© 2012 by Háka Software