Trestní oznámení PDF Tisk Email

 

Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno (§ 16a odst. 1 zákona o státním zastupitelství).

 

Z podání musí být patrno:

 

- kterému orgánu činnému v trestním řízení je určeno,

 

- kdo jej činí,

 

 - které věci se týká a co sleduje, a

 

- musí být podepsáno a datováno.  

 

Nesplňuje-li tyto požadavky, orgán činný v trestním řízení ho vrátí podateli, je-li znám, k doplnění s příslušným poučením, jak nedostatky odstranit. Současně stanoví lhůtu k jejich odstranění. Není-li podatel znám anebo nejsou-li nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, k podání se dále nepřihlíží a Nejvyšší státní zastupitelství je bez opatření založí. Anonymní podání se přešetřují jen tehdy, pokud obsahují dostatečné údaje pro to, aby jejich obsah bylo možno prověřit; jinak se podání bez opatření založí (§ 16a odst. 2 zákona o státním zastupitelství).

 

Podání lze učinit:

 

- písemně,

 

- telegraficky,

 

- telefaxem,

 

 - dálnopisem,

 

 - prostředky elektronické pošty,

 

Podání je nutno opatřit elektronickým podpisem podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, je povinen uvést současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

 

- ústně do protokolu.

 

Podání u Nejvyššího státního zastupitelství lze učinit písemně v podatelně Nejvyššího státního zastupitelství v průběhu celé pracovní doby. Ústní podání je možné učinit na Nejvyšším státním zastupitelství v době od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 hod., v pátek pouze do 14.00 hod. Elektronické podání se podává skrze elektronickou podatelnu Nejvyššího státního zastupitelství na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , elektronická podání jsou přijímána rovněž na technických nosičích, které lze doručit v úředních hodinách na podatelně Nejvyššího státního zastupitelství; více viz oddíl Elektronická podatelna.

 

 

Není-li k vyřízení podání příslušné Nejvyšší státní zastupitelství, jemuž bylo podání učiněno, a z obsahu podání vyplývá, že k jeho vyřízení je příslušné jiné státní zastupitelství, postoupí Nejvyšší státní zastupitelství podání tomuto státnímu zastupitelství a toho, kdo podání podal, o tom vyrozumí (§ 16a odst. 3 zákona o státním zastupitelství).

 

Není-li vyřízení podání vůbec v působnosti státního zastupitelství a k jeho vyřízení je příslušný jiný státní orgán, Nejvyšší státní zastupitelství, jemuž bylo učiněno, neprodleně podání zašle tomu, kdo je učinil, a vyrozumí ho podle povahy věci o tom, na koho se má obrátit. Jestliže z obsahu podání příslušnost nevyplývá a jeho obsah zjevně nesouvisí s činností státního zastupitelství, Nejvyšší státní zastupitelství o tom vyrozumí toho, kdo podání učinil, a podání založí (§ 16a odst. 4 zákona o státním zastupitelství).

 

Obsahuje-li podání potřebné náležitosti a jeho vyřízení je v působnosti Nejvyššího státního zastupitelství, jemuž bylo učiněno, Nejvyšší státní zastupitelství jeho důvodnost přezkoumá. Zjistí-li porušení zákona nebo jiného právního předpisu, přijme v rámci své působnosti příslušná opatření ke zjednání nápravy (§ 16a odst. 5 zákona o státním zastupitelství).

 

Po přezkoumání důvodnosti podání je Nejvyšší státní zastupitelství povinno o způsobu vyřízení vyrozumět nejpozději do 2 měsíců od doručení podání nebo jeho vrácení vyšším státním zastupitelstvím tomu, kdo je učinil; tuto lhůtu lze překročit jen tehdy, pokud v jejím průběhu nelze získat podklady potřebné pro vyřízení podání, o tom je potřeba toho, kdo podání učinil, písemně vyrozumět (§ 16a odst. 6 zákona o státním zastupitelství).

 

Trestní oznámení (§ 59 odst. 1, 2 a 4 předposlední věta, § 158 odst. 2 tr. ř.) je podání občana, státního orgánu, zájmového sdružení nebo jiného subjektu stojícího mimo orgány činné v trestní řízení, které obsahuje konkrétní skutečnosti, nasvědčující spáchání trestného činu.

 

Trestní oznámení je podáním, jež se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno. Lze je učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání (§ 59 odst. 1 a 2 tr. ř.).

 

V přípravném řízení sepisují podání ústně do protokolu policejní orgány a okresní státní zastupitelství. Jsou-li pro to důležité důvody, mohou je výjimečně sepsat i státní zastupitelství a soudy vyššího stupně (§ 59 odst. 3 tr. ř.). Tyto důležité důvody mohou spočívat např. při neodkladnosti sepsání podání, okolností, že podatelem je osoba, jejíž vážný zdravotní stav odůvodňuje bezodkladné sepsání.

 

Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému orgánu činnému v trestním řízení je určeno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno. Podání je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u příslušného orgánu činného v trestním řízení a aby každá osoba dotčená takovým podáním dostala jeden stejnopis, jestliže je toho třeba. Nesplňuje-li tyto požadavky, orgán činný v trestním řízení ho vrátí podateli, je-li znám, k doplnění s příslušným poučením, jak nedostatky odstranit. Současně stanoví lhůtu k jejich odstranění. Není-li podatel znám anebo nejsou-li nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, k podání se dále nepřihlíží; to neplatí pro trestní oznámení nebo pro jiný podnět, na jehož podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, nebo pro podání, jehož obsahem je opravný prostředek, i když neobsahuje všechny uvedené náležitosti (§ 59 odst. 4 tr. ř.).

 

Nejvyšší státní zastupitelství nemá samostatnou působnost prošetřovat trestní oznámení, a proto trestní oznámení postoupí podle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 23/1994 Sb., věcně a místně příslušnému státnímu zastupitelství.

 

Vzhledem k tomu, že podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, je možné a velice časté, že jako trestní oznámení je označeno podání, které ve skutečnosti trestním oznámením není.

 

Za trestní oznámení se tak nepokládá zejména:

 

- řádný opravný prostředek podle trestního řádu,

 

- podnět k uplatnění mimořádného opravného prostředku podle trestního řádu,

 

- stížnost na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství nebo na nevhodné chování státních zástupců, vyšších úředníků a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství,

 

- podání vyjadřující nespokojenost s postupem státního zástupce (trestním i netrestním),

 

- podněty k dohledu v soustavě státního zastupitelství,

 

- podání vyjadřující nespokojenost s rozhodnutím soudu,

 

- podání, jimiž se podatel domáhá nároků občanskoprávních.

 

 
© 2012 by Háka Software