Carin PDF Tisk Email

 

V říjnu roku 2002 se konala konference v Dublinu pořádaná ve spolupráci s irským Úřadem pro výnosy ze zločinu (Criminal Assets Bureau) a Europolem. Konference se účastnili zástupci ze všech členských států Evropské unie, některé kandidátské země, Europol a Eurojust. Účastníky byli zástupci orgánů činných v trestním řízení členských států. Z této konference vzešlo mj. doporučení, aby byla vytvořena neformální síť kontaktů a skupina spolupracující v oblasti problematiky výnosů z trestné činnosti.


Představitelé z Belgie a Nizozemí uspořádali na základě tohoto doporučení a ve spolupráci a po projednání s Europolem iniciativu, která podpořila setkání účastníků čtyř členských států, z nichž každý měl zřízenou jednotku zabývající se výnosy ze zločinu. Setkání se zúčastnili zástupci z Belgie, Nizozemí, Irska a Velké Británie. Předběžného jednání se účastnilo i Rakousko a Eurojust. Účastníci se jednomyslně dohodli, že pro výkon práva v rámci Evropské unie bude přínosné vytvoření neformální sítě orgánů zabývajících se výnosy ze zločinu. Setkání bylo uspořádáno v červnu 2003 za účasti Belgie, Nizozemí, Irska, Velké Británie a Eurojustu, při němž Europol zastával roli Sekretariátu, kde se jeho účastníci shodli na názvu skupiny - Camden Assets Recovery Inter-Agency Network.


Síť CARIN byla potom oficiálně založena na kongresu konaném v Haagu ve dnech 22. až 23. září 2004. Účastnili se jej zástupci ze všech 25 členských států Evropské unie, Europolu, Eurojustu, některých kandidátských zemí a dalších organizací. Cílem tohoto kongresu bylo vytvoření neformální sítě zástupců za účelem vzájemného zlepšení zkušeností týkajících se metodik a technik v oblasti přeshraniční spolupráce při identifikaci, zajištění a zabavení výnosů z trestné činnosti. Hlavním cílem při vytvoření sítě bylo zlepšení mezinárodní spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení v oblasti pátrání po výnosech z trestné činnosti, jejich zajišťování a propadnutí. Na základě diskuzí, které proběhly na zakládajícím kongresu, byla přijata následující doporučení:

- členství v síti CARIN má být otevřené orgánům činným v trestním řízení,

- každý stát je oprávněn stanovit jako zástupce jednoho představitele policejního orgánu a jednoho představitele justičního orgánu,

- každý členský stát a pozorovatel musí splnit následující kritéria:


Členové by měli jasně určit národní kontaktní body. Počet kontaktních bodů by měl být takový, jaký je nezbytný pro účinné fungování sítě. Z tohoto důvodu je doporučeno, aby nebyly jmenovány více než dva kontaktní body. Mělo by se jednat o ústřední orgán, který je zapojen do procesu sledování a zabavení majetku. Pokud by tomu tak nebylo, musí mít tento kontaktní bod přímý přístup k odborníkům z této oblasti.

Členové budou poskytovat nástiny a shrnutí svých právních úprav a účinných procesních pokynů vztahujících se k zabavení majetku ostatním členským státům a pozorovatelům a shrnutí těchto materiálů bude umístěno na webových stránkách CARIN.

Členové budou usilovat o naplnění úkolů uvedených v Prohlášení o záměrech.


Každoročně se koná plenární schůze členů a pozorovatelů pořádaná jmenovaným předsedajícím státem. CARIN je řízena Řídícím výborem, kterému je nápomocen sekretariát Europolu. Od roku 2005 je členem tohoto Řídícího výboru i Česká republika.


Česká republika v r. 2010 předsedala síti CARIN. V rámci tohoto předsednictví Ministerstvo vnitra ČR společně s Nejvyšším státním zastupitelstvím zorganizovalo konferenci sítě CARIN v Praze ve dnech 15. - 17. září 2010. Konference se účastnili nejen zástupci členských států EU, ale také zástupci, Albánie, Austrálie, Chorvatska, Gibraltaru, Guernsey, Ostrova Man, Moldavska, Jersey, Jihoafrické republiky, Kanady, Lichtenštejnska, Makedonie, Monaka, Norska, Ruska, Srbska, Švýcarska, Ukrajiny a USA a dále zástupci FAU ČR, Evropské komise, Eurojustu, Europolu a Světové banky.


Carin 2010 ANNAUL GENERAL MEETING

 

Tématem konference byly alternativní možnosti pátrání a blokace majetku před doručením žádosti o právní pomoc. Byly diskutovány rovněž možnosti finančních analytických útvarů týkající se odložení provedení pokynu klienta k provedení transakce, možnosti pátrání po věcech prostřednictvím Schengenského informačního systému a práva poškozených v trestním řízení na náhradu škody. Konference přijala doručení účastníků na zefektivnění spolupráce, která Česká republika prostřednictvím sekretariátu sítě CARIN prezentovala Evropské komisi, Generálnímu sekretariátu Rady EU, Europolu, Eurojustu a síti Egmond.


Pro více informací o síti CARIN kontaktujte Europol – Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript s uvedením, že Váš email je určen sekretariátu CARIN.

 
© 2012 by Háka Software