GRECO PDF Tisk Email

 

Skupina Skupina států proti korupci (Group of States against Corruption - GRECO) je nejotevřenějším ze stávajících mechanismů sledování boje proti korupci na evropské úrovni a všechny členské státy EU jsou jejími členy. Skupina GRECO byla založena Radou Evropy v roce 1999 s cílem zlepšit schopnost svých členů v boji proti korupci pomocí kontroly dodržování jejich závazků v této oblasti prováděné dynamickým procesem vzájemného hodnocení a vzájemného tlaku. Skupina GRECO má dnes 49 členů (48 evropských států a Spojené státy americké).


Činnost skupiny GRECO se řídí svým statutem a jednacím řádem. Každý člen jmenuje na plenární zasedání dva představitele vybavené hlasovacím právem. Členové poskytují skupině GRECO také seznam odborníků vhodných k provádění hodnocení.


Hodnocení členů skupiny GRECO probíhají v kolech a řídí se normami vytyčenými ve 20 vůdčích zásadách boje proti korupci, Občanskoprávní úmluvě Rady Evropy o korupci a Trestněprávní úmluvě o korupci spolu s jejím dodatkovým protokolem. První kolo hodnocení skupiny GRECO se uskutečnilo v letech 2000–2002 a zabývalo se nezávislostí, specializací a prostředky vnitrostátních orgánů pověřených předcházením korupci a bojem proti ní, jakož i imunitou veřejných činitelů. Druhé kolo hodnocení proběhlo v letech 2003–2006 a bylo zaměřeno na zajišťování a odčerpávání výnosů z korupce, předcházení korupci a její odhalení ve veřejné správě, předcházení korupci a boj proti ní v soukromém sektoru. Třetí kolo hodnocení bylo zahájeno v roce 2007. Zabývá se postihováním trestných činů v souladu s Trestněprávní úmluvou o korupci a financováním politických stran.


Právní rámec, kterým se řídí fungování skupiny GRECO, zahrnuje dvě možnosti připojení se k činnosti skupiny GRECO jednak status pozorovatele, jednak členství, a to buď plné či s omezeným hlasovacím právem. Česká republika je členem GRECO od roku 2002, zastupují ji dva zástupci, a to z Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra.


Více na: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp

 
© 2012 by Háka Software