OECD PDF Tisk Email

 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) vznikla v roce 1961 jako nástupkyně Organizace pro hospodářskou spolupráci v Evropě zřízené za účelem dohledu a řízení hospodářské obnovy v Evropě po 2. světové válce. OECD se v současné době skládá z 34 ekonomicky nejrozvinutějších států světa. Česká republika se stala členem dne 21. prosince 1995. Okamžikem vstupu deklarovala převzetí naprosté většiny instrumentů a závazků plynoucích ze členství v OECD.

 

Hlavní činností OECD je snaha o prosazování tržních principů v řadě oblastí ekonomického života. OECD slouží také jako fórum pro hledání nejvhodnějších řešení společných problémů členských států formou vzájemné výměny názorů, zkušeností a osvědčených postupů a řešení. Analytickou činnost OECD provádí jeho Sekretariát, jež využívá data poskytovaná vládami členských států pro monitorování trendů a předpovídání dalšího ekonomického vývoje. OECD hraje velmi významnou roli v rámci rozvoje mezinárodních ekonomických vztahů a mezinárodního obchodu. Oblasti, v nichž OECD vyvíjí svoji činnost představuje politika ekonomická, fiskální, sociální, trh práce, zemědělství a životního prostředí až po obchod, investice či oblast vědy.


Cíle OECD:

- rozvoj ekonomik členských zemí,

- dosažení dlouhodobě udržitelného ekonomického růstu,

- koordinace ekonomické a sociálně-politické spolupráce členských zemí,

- zvyšování zaměstnanosti a životní úrovně v jednotlivých členských státech za současného zachování finanční rovnováhy,

- posláním OECD je rovněž rozšiřování světového obchodu na mnohostranném a nediskriminačním základě v souladu s přijatými mezinárodními závazky, prosazuje tak liberalizaci mezinárodního obchodu,

- zprostředkovávání nových investic.


OECD si mj. vzalo také za cíl koordinovat mezinárodní boj s korupcí a pro tyto účely byla vytvořena Úmluva o boji s podplácením veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, která vešla v platnost dne 21.3.2000.

 

K realizaci svých úkolů OECD využívá řadu nástrojů např. doporučení, směrnice, kodexy, deklarace, úmluvy, jež mají převážně doporučující charakter.


Nejvyšším orgánem OECD je Rada tvořená velvyslanci členských zemí, která se schází obvykle dvakrát měsíčně. Jejím úkolem je řešení operativních a strategických otázek týkajících se řízení organizace. V rámci OECD se jedenkrát ročně koná zasedání Rady OECD na úrovni ministrů, kde ministři diskutují zásadní koncepční otázky a udávají tak organizaci dlouhodobý směr. Věcné otázky projednávají diplomaté a úředníci státní správy členských států ve výborech a pracovních skupinách. K OECD patří i dvě energetické agentury se zvláštním statutem Jaderná energetická agentura (NEA) a Mezinárodní energetická agentura (IEA).


Hlavním gestorem spolupráce České republiky s OECD je Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu se účastní jednání v několika výborech a pracovních skupinách.[1] Státní zástupci Nejvyššího státního zastupitelství, odboru závažné hospodářské a finanční kriminality, se podílí na činnosti expertních orgánů OECD, konkrétně jsou členy Pracovní skupiny OECD proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích (OECD Working Group on Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions) a Pracovní skupiny OECD proti daňové a jiné kriminalitě (OECD Task Force on Tax Crimes and Other Crimes), jejichž zasedání se pravidelně účastní.

 

Více na: http://www.oecd.org

verze zaměřená na Českou republiku: http://www.oecd.org/czech

 
© 2012 by Háka Software