Kabinet nejvyššího státního zástupce PDF Tisk Email

 

Kabinet se vnitřně člení na oddělení právních a kárných agend, stížností a vztahů k veřejnosti, oddělení informačních technologií a elektronizace justice, kancelář kabinetu, podatelnu a knihovnu.

 

Kabinet nejvyššího státního zástupce organizačně zajišťuje činnost národního člena a zástupce národního člena České republiky v Eurojustu, národních expertů a korespondentů a interního auditora, pokud tyto úkoly nejsou svěřeny do působnosti některého z odborů. Kabinet rovněž zajišťuje jednotný výkon spisové služby na Nejvyšším státním zastupitelství i v soustavě státního zastupitelství, činnost podatelny a vedení spisovny Nejvyššího státního zastupitelství a dále poskytování knihovních služeb na Nejvyšším státním zastupitelství. Kabinet dále koordinuje činnost jednotlivých odborů Nejvyššího státního zastupitelství a podílí se na řešení koncepčních otázek rozvoje soustavy státního zastupitelství.

 

Po organizační stránce zajišťuje kabinet veškeré vztahy Nejvyššího státního zastupitelství s vnitrostátními ústavními a vládními orgány, jakož i s dalšími orgány veřejné moci, které bezprostředně souvisí s výkonem působnosti Nejvyššího státního zastupitelství. Stejně tak kabinet zabezpečuje spolupráci s profesními organizacemi státních zástupců a zastřešuje a zabezpečuje činnost expertů státního zastupitelství v mezinárodních a vnitrostátních poradních orgánech a pracovních skupinách. 

 

Kabinet je činný i v oblasti vzdělávání, když koordinuje vzdělávání státních zástupců a ostatních zaměstnanců Nejvyššího státního zastupitelství a jejich účast na pracovních poradách, školeních a obdobných akcích.  

 

Do působnosti kabinetu patří i personální problematika, neboť vyřizuje personální agendu státních zástupců Nejvyššího státního zastupitelství a připravuje pro nejvyššího státního zástupce podklady k výkonu jeho působnosti v personální oblasti ve vztahu k nižším stupňům státního zastupitelství. Kabinet zajišťuje i přípravu podkladů pro nejvyššího státního zástupce ve věcech kárných řízení státních zástupců.

 

Mezi další úkoly kabinetu patří zajištění bezprostředního jednání Nejvyššího státního zastupitelství s podateli a sepis podání přijímaných u Nejvyššího státního zastupitelství. Kabinet přijímá i podání adresovaná Nejvyššímu státnímu zastupitelství a činí další opatření ve všech podáních, k jejichž vyřízení není Nejvyšší státní zastupitelství přímo příslušné. Do působnosti kabinetu patří rovněž vyřizování stížností a petic adresovaných nejvyššímu státnímu zastupitelství.

 

Kabinet vykonává též úkoly v oblasti informačních technologií, a to jak pro Nejvyšší státní zastupitelství, tak i pro soustavu státního zastupitelství, a to zejména technickou správu a údržbu informačních systému a databází u Nejvyššího státního zastupitelství a v rámci resortní sítě státních zastupitelství, spolupráci na projektech rozvoje informačních technologií v soustavě státního zastupitelství, zajišťování technické podpory při videokonferencích a vykonává správu a údržbu technického zařízení IT.

 

 
© 2012 by Háka Software