Odbor správy Tisk

 

Odbor správy Nejvyššího státního zastupitelství zajišťuje provoz a další činnosti související s výkonem správy Nejvyššího státního zastupitelství dle § 13c odst. 8 zákona o státním zastupitelství, provoz Nejvyššího státního zastupitelství po stránce hospodářské, materiální a finanční dle § 13e odst. 3 písm. a) zákona o státním zastupitelství a plní další úkoly související s výkonem správy Nejvyššího státního zastupitelství podle pokynů nejvyššího státního zástupce dle § 13e odst. 3 písm. c) zákona o státním zastupitelství.

 

Organizačně se odbor správy člení na dvě oddělení, a to na oddělení rozpočtu, mzdové agendy a účetnictví a oddělení technického zajištění a správy majetku.

 

Oddělení rozpočtu, mzdové agendy a účetnictví zabezpečuje:

a) hospodaření s rozpočtovými prostředky stanovenými pro činnost Nejvyššího státního zastupitelství, včetně mzdových prostředků, a podle pokynů nejvyššího státního zástupce, náměstka nebo jimi pověřeného zaměstnance úkony při finančních a majetkových operacích,

b) organizaci, řízení a provádění účetních a operativních evidencí, sestavování účetních a statistických výkazů a rozborů hospodaření včetně zpracování návrhu rozpočtu pro příslušný rozpočtový rok,

c) vyřizování platové a mzdové agendy včetně agendy zdravotního a důchodového pojištění státních zástupců a ostatních zaměstnanců,

d) evidenci a vyúčtovávání mobilních telefonních hovorů a telefonních hovorů z pevných linek u Nejvyššího státního zastupitelství,

e) evidenci hospodaření s Fondem kulturních a sociálních potřeb,

f) závodní stravování,

g) finanční kontrolu kromě úkolů náležejících do působnosti nejvyššího státního zástupce a jeho náměstka, popřípadě jiných státních zástupců či zaměstnanců Nejvyššího státního zastupitelství.

 

Oddělení technického zajištění a správy majetku zabezpečuje:

a) výkon práva hospodaření k majetku svěřeného Nejvyššímu státnímu zastupitelství včetně jeho evidence, řádného využití, údržby, obnovy, ostrahy a zabezpečení, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,

b) plnění úkolů na úseku ekologie,

c) požární ochranu,

d) služby autoprovozu,

e) zpracovává podklady pro vyhlášení veřejných zakázek a organizuje jejich průběh.

 

V čele odboru správy je ředitel správy, který je jmenován do funkce nejvyšším státním zástupcem.