Odbor trestního řízení PDF Tisk Email

 

Odbor trestního řízení Nejvyššího státního zastupitelství plní v rámci své působnosti veškeré úkoly vztahující se k trestnímu řízení vyjma věcí, které jsou v působnosti jiného odboru a věcí vedených odborem závažné hospodářské a finanční kriminality.

 

V rámci svěřené působnosti se odbor trestního řízení zejména podílí na realizaci mimořádného fakultativního oprávnění nejvyššího státního zástupce podle § 174a tr. ř., tedy přezkoumává pravomocná rozhodnutí státních zástupců nižších státních zastupitelství o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci, připravuje podklady pro rozhodnutí nejvyššího státního zástupce v těchto věcech, vyřizuje podání vztahující se k těmto rozhodnutím, vyhodnocuje výsledky této přezkumné činnosti a seznamuje s nimi nižší státní zastupitelství. Je nutno zdůraznit značný význam působnosti státních zástupců odboru trestního řízení při vyřizování této agendy, který spočívá kromě podílu na zajištění základního smyslu uvedeného kasačního oprávnění, jímž je přezkum zákonnosti pravomocných rozhodnutí nižších státních zástupců o zastavení trestního stíhání (§ 172 tr. ř.) nebo o postoupení věci jinému orgánu (§ 171 tr. ř.) poté, co na ně byla zákonem č. 265/2001 Sb., s účinností od 1. 1. 2002 v plném rozsahu přenesena pravomoc vydávat všechna taková rozhodnutí, jimiž může končit přípravné řízení, i v kontrole postupu státních zástupců nižších státních zastupitelství při vydávání těchto rozhodnutí a v neposlední řadě zejména i ve sjednocování rozhodovací praxe na uvedeném úseku činnosti v rámci celé soustavy státního zastupitelství.

 

Odbor trestního řízení rovněž navrhuje a provádí kontroly skončených věcí podle § 12 odst. 3 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, zajišťuje evidenci rozhodnutí nejvyššího státního zástupce o nařízení kontrol skončených věcí včetně evidence případných podnětů k těmto rozhodnutím. V případě, že provedení kontroly skončené věci bylo nařízeno jinému než Nejvyššímu státnímu zastupitelství, plní úkoly příslušející Nejvyššímu státnímu zastupitelství, s výjimkou věcí spadajících do působnosti odboru závažné hospodářské a finanční kriminality. Smyslem institutu kontroly skončené věci je vytvoření účinného kontrolního mechanismu, který zamezí uplatňování místních vlivů v postupu nejnižších stupňů soustavy státního zastupitelství. Jedná se o další úroveň kontroly vedle základních dohledových oprávnění, jež je možno realizovat pouze ve vztahu nejblíže vyššího a bezprostředně nižšího státního zastupitelství. Tato forma kontroly je výjimečná a fakultativní.

 

Dále odbor trestního řízení rozhoduje spory o příslušnost mezi nižšími státními zastupitelstvími, s výjimkou věcí vedených odborem závažné hospodářské a finanční kriminality a mezinárodním odborem.

 

Na odboru trestního řízení v současné době pracuje 10 státních zástupců včetně ředitele odboru a jeho zástupkyně. Na tomto odboru je rovněž v pravidelných intervalech zajišťován výkon odborných stáží vybraných státních zástupců nižších státních zastupitelství.

 
© 2012 by Háka Software