Odbor veřejné žaloby v netrestních věcech Tisk

 

Odbor veřejné žaloby v netrestních věcech Nejvyššího státního zastupitelství plní úkoly představitele veřejného zájmu na netrestním úseku státního zastupitelství v mezích působnosti Nejvyššího státního zastupitelství.

 

Působnost odboru veřejné žaloby v netrestních věcech:

 

Odbor veřejné žaloby v netrestních věcech zabezpečuje výlučné oprávnění nejvyššího státního zástupce na netrestním úseku, kterým je podávání správních žalob podle § 66 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, proti rozhodnutím správních orgánů, shledá-li k tomu nejvyšší státní zástupce závažný veřejný zájem.

 

 Odboru veřejné žaloby v netrestních věcech dále přísluší oprávnění vstupovat podle § 51 odst. 2 zákona č. 91/2012, Sb., o mezinárodním právu soukromém, do řízení u Nejvyššího soudu o uznání pravomocných rozhodnutí ve věcech rozvodu manželství, zákonného odloučení, prohlášení manželství za neplatné a určení, zda tu manželství je či není, byl-li alespoň jedním z účastníků řízení státní občan České republiky.

 

 Odbor veřejné žaloby v netrestních věcech Nejvyššího státního zastupitelství dále

 

- vykonává dohled vůči vrchním státním zastupitelstvím na netrestním úseku

- zabezpečuje provádění kontrol skončených věcí z netrestního úseku u kteréhokoli nižšího státního zastupitelství, nařídí-li ji Nejvyššímu státnímu zastupitelství nejvyšší státní zástupce,

- je oprávněn provádět zjišťování u kteréhokoli nižšího státního zastupitelství při zajišťování oprávnění a povinností nejvyššího státního zástupce,

- připravuje podklady pro zpracování pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce ke sjednocení a usměrnění postupu státních zástupců při výkonu netrestní působnosti státního zastupitelství,

- připravuje podklady k zaujetí stanoviska nejvyššího státního zástupce pro státní zastupitelství ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů při výkonu netrestní působnosti státního zastupitelství,

- připravuje podklady pro zpracování podnětů předsedovi Nejvyššího soudu k tomu, aby Nejvyššímu soudu navrhl zaujetí stanoviska k zákona nebo jiného právního předpisu, pokud odbor veřejné žaloby v netrestních věcech získá v souvislosti s výkonem působnosti státního zastupitelství poznatky o nejednotnosti rozhodování soudů na úsecích, na kterých se vykonává mimotrestní působnost státního zastupitelství nebo nejvyššího státního zástupce,

- podílí se na metodické pomoci nižším státním zastupitelstvím v kterékoli netrestní působnosti státního zastupitelství (okresního státního zastupitelství, krajského státního zastupitelství a vrchního státního zastupitelství).