Odbor závažné hospodářské a finanční kriminality PDF Tisk Email

 

Odbor závažné hospodářské a finanční kriminality je nejmladším odborem Nejvyššího státního zastupitelství v Brně. Vznikl k datu 1. října 2000 jako integrovaná složka pro specializaci na závažné formy hospodářské a finanční kriminality z oblasti kapitálového trhu, bankovnictví, daňové oblasti a některé formy korupce.

 

Právní základ pro jeho činnost byl položen novelou vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, ze dne 23. srpna 2000 ve spojení s obecně platnými ustanoveními zákona o státním zastupitelství upravujícími institut dohledu. Uvedenou novelou publikovanou pod č. 311/2000 Sb., byly zřízeny odbory závažné hospodářské a finanční kriminality na Vrchním státním zastupitelství v Praze a na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci s pobočkami v Brně a v Ostravě. Touto a dalšími novelami byl determinován předmět činnosti těchto specializovaných odborů, a to jednak co do druhu trestně postižitelného jednání a případných subjektů trestní odpovědnosti, jednak co do výše způsobené škody.

 

 

V souvislosti s přijetím zákona č. 40/2009 Sb. (nový trestní zákoník) stanovila novela § 15 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, ze dne 31. prosince 2009 věcnou příslušnost odborů ZHFK tak, že státní zástupci uvedených specializovaných odborů vykonávají dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení ve věcech úmyslných trestných činů

 

a) spáchaných při činnosti banky, investiční společnosti nebo investičního fondu, obchodníka s cennými papíry, pojišťovny, zdravotní pojišťovny, penzijního fondu, stavební spořitelny anebo spořitelního a úvěrního družstva, byla-li jimi způsobena škoda nejméně 150 mil. Kč,

 

b) fyzických nebo právnických osob spáchaných v souvislosti s neoprávněným výkonem činnosti subjektů uvedených v písmenu a), byla-li jimi způsobena škoda nejméně 150 mil. Kč,

 

c) jimiž byla způsobena na majetku nebo majetkovém podílu státu škoda nejméně 150 mil. Kč,

 

d) podle hlavy páté nebo šesté zvláštní části trestního zákoníku, jestliže byly spáchány ve prospěch organizované zločinecké skupiny, a dále trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku nebo trestné činy přijetí úplatku, podplacení nebo nepřímého úplatkářství podle § 331 až 333 trestního zákoníku, pokud byly spáchány v souvislosti s odhalováním či vyšetřováním trestných činů podle hlavy páté nebo šesté zvláštní části trestního zákoníku,

 

e) jimiž byly dotčeny finanční nebo ekonomické zájmy Evropské unie, pokud jimi byla způsobena škoda nejméně 150 mil. Kč,

 

f) spáchaných proti jednotné evropské měně ve prospěch organizované zločinecké skupiny, členem organizované skupiny, ve značném nebo velkém rozsahu nebo koná-li řízení o trestných činech namířených proti jednotné evropské měně policejní orgán, který plní úkoly zvláštní ústředny podle článku 12 mezinárodní úmluvy o potírání penězokazectví.

 

Vyžaduje-li to závažnost, skutková či právní složitost věci, může vrchní státní zastupitelství s předchozím souhlasem nejvyššího státního zástupce rozhodnout o tom, že je příslušné k výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení rovněž ve věcech uvedených v § 15 odstavci 1 písm. a) až c) a e) vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, i když jimi byla způsobena škoda nižší než 150 mil. Kč, nebo pokud na majetku jiného subjektu vznikne škoda alespoň 150 mil. Kč.

 

Dohled nad činností odborů ZHFK působících u Vrchních státních zastupitelstvích v Praze a Olomouci vykonává ve všech uvedených případech Nejvyšší státní zastupitelství, odbor ZHFK v Brně.

 

Odbor ZHFK Nejvyššího státního zastupitelství kromě dohledové a metodické činnosti v rámci své působnosti ve věcech závažné hospodářské a finanční kriminality dále:

 

a) připravuje podklady pro udělení či odmítnutí předchozího souhlasu nejvyššího státního zástupce k rozhodnutí o příslušnosti vrchního nebo nižšího státního zastupitelství,

 

b) přezkoumává pravomocná rozhodnutí státních zástupců o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci, připravuje podklady pro rozhodnutí nejvyššího státního zástupce v těchto věcech, vyřizuje podání vztahující se k těmto rozhodnutím, vyhodnocuje výsledky této přezkumné činnosti a seznamuje s nimi vrchní státní zastupitelství,

 

c) zajišťuje evidenci rozhodnutí nejvyššího státního zástupce o nařízení kontroly skončených věcí včetně evidence případných podnětů k těmto rozhodnutím, provádí kontrolu skončené věci a bylo-li provedení kontroly nařízeno jinému než Nejvyššímu státnímu zastupitelství, plní úkoly příslušející Nejvyššímu státnímu zastupitelství,

 

d) poskytuje podle požadavku odboru mimořádných opravných prostředků součinnost související s dovoláním podaných obviněnými v trestním řízení a při prošetřování podnětů obviněných či dalších osob ke stížnostem pro porušení zákona a může předložit se svým stanoviskem odboru mimořádných opravných prostředků návrhy vrchních státních zastupitelství na podání dovolání či podněty k iniciování stížnosti pro porušení zákona.

 

Na základě rozhodnutí nejvyššího státního zástupce vykonává odbor ZHFK Nejvyššího státního zastupitelství dále činnost týkající se agendy sítě AFCOS pro Českou republiku. Nejvyšší státní zastupitelství se stalo na základě Ujednání o spolupráci s Evropským úřadem pro potírání podvodných jednání (dále jen „OLAF“) a v souladu s Národní strategií na ochranu finančních zájmů Evropských společenství schválenou Vládou České republiky jedním z kontaktních bodů úřadu OLAF v České republice (tzv. sítě AFCOS), a to specificky výlučným kontaktním bodem pro oblast trestněprávní. Spolupráce Nejvyššího státního zastupitelství s úřadem OLAF se realizuje především v oblasti výměny informací o právních předpisech, judikatuře a zejména výměny informací o trestních řízeních, která se dotýkají finančních zájmů Evropských společenství. Nejvyšší státní zastupitelství podává úřadu OLAF pravidelnou čtvrtletní zprávu o tzv. trestněprávních nesrovnalostech, podává zvláštní zprávy k vybraným otázkám, podílí se na činnosti poradních orgánů tohoto úřadu a účastní se jeho konferencí.

 

Státní zástupci odboru ZHFK Nejvyššího státního zastupitelství se dále podílí na činnosti expertních orgánů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), konkrétně jsou členy Pracovní skupiny OECD proti podplácení v mezinárodních podnikatelských transakcích (OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions) a Pracovní skupiny OECD proti daňové a jiné kriminalitě (OECD Task Force on Tax Crimes and Other Crimes), jejichž pracovních zasedání se pravidelně účastní. Státní zástupci OZHFK se dále účastní pracovních zasedání a konferencí Pracovní skupiny Organizace spojených národů (OSN) o navrácení výnosů z trestné činnosti (United Nations Working Group on Asset Recovery).

 
© 2012 by Háka Software