Popis působnosti jednotlivých stupňů Tisk

 

Okresní státní zastupitelství

Působnost okresních státních zastupitelství odpovídá v podstatných rysech působnosti okresních soudů. Okresní státní zastupitelství působí u okresních soudů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. V obvodu hlavního města Prahy vykonává působnost okresních státních zastupitelství obvodní státní zastupitelství a v obvodu města Brna vykonává působnost okresního státního zastupitelství Městské státní zastupitelství v Brně. Státní zástupci těchto státních zastupitelství zastupují veřejnou žalobu v řízení před okresními soudy jako soudy prvního stupně.

 

 

Krajská státní zastupitelství

Působnost krajských státních zastupitelství odpovídá obdobně působnosti krajských soudů. Krajská státní zastupitelství působí u krajských soudů, není-li stanoveno jinak. V obvodu hlavního města Prahy vykonává působnost krajského státního zastupitelství Městské státní zastupitelství v Praze. Státní zástupci těchto státních zastupitelství zastupují veřejnou žalobu v řízení před krajskými soudy jako soudy prvního anebo druhého stupně, pokud rozhodují o odvolání a stížnostech proti rozhodnutím okresních soudů. Krajská státní zastupitelství působí dále jako základní článek při vyřizování podnětů ke stížnostem pro porušení zákona v trestních věcech a při přezkoumávání trestních věcí z vlastní iniciativy. Krajská státní zastupitelství vykonávají dohled nad činností okresních státních zastupitelství.

 

 

Vrchní státní zastupitelství

Působnost vrchních státních zastupitelství odpovídá působnosti vrchních soudů. Sídlem Vrchního soudu v Praze je hlavní město Praha a sídlem Vrchního soudu v Olomouci je město Olomouc. Vrchní státní zastupitelství působí v řízení o řádných opravných prostředcích proti těm rozhodnutím, které učinily krajské soudy jako soudy prvního stupně. Vrchní státní zastupitelství působí také při vyřizování podnětů ke stížnostem pro porušení zákona v trestních věcech a při přezkoumávání těchto věcí z vlastní iniciativy. Vrchní státní zastupitelství vykonávají dohled nad činností krajských státních zastupitelství. Na vrchních státních zastupitelstvích jsou zřízeny speciální odbory závažné hospodářské a finanční kriminality.

 

 

Nejvyšší státní zastupitelství

Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává také dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, dále je činné při vyřizování podnětů ke stížnostem pro porušení zákona v trestních věcech a při jejich přezkoumávání z vlastní iniciativy. Nejvyšší státní zastupitelství dále vydává výkladová stanoviska, která mají formu doporučení a řeší konkrétní aplikační problémy, s nimiž se státní zastupitelství setkává v praxi, a to jak v oblasti trestní, tak i netrestní.

 

Nejvyšší státní zastupitelství působí při vydávání rozhodnutí a stanovisek k výkladu zákonů a jiných právních předpisů, jež jsou zveřejňována ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo v případech kdy některá právní otázka vyžaduje sjednocení výkladu nebo jestliže v ní došlo k rozdílným rozhodnutím soudů nižších stupňů, a to i ohledně otázek týkajících se více kolegií Nejvyššího soudu nebo sporných mezi kolegii, v řízení o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí cizozemských soudů na území České republiky, vyžaduje-li to zákon nebo mezinárodní smlouva. Nejvyšší státní zastupitelství je zastoupeno v Eurojustu a je členem Sítě generálních prokurátorů států Evropské unie.