Obhajoba PDF Tisk Email

 

Právo na obhajobu osobě, proti níž se vede trestní řízení, vyjadřuje požadavek, aby byla v trestním řízení zaručena plná ochrana zákonných zájmů a práv této osoby. Prostřednictvím práva na obhajobu se má dosáhnout toho, aby nevinný byl ospravedlněn a pachatel byl odsouzen jen za trestný čin, který spáchal a za tento trestný čin mu byl uložen spravedlivý trest.

 

Právo na obhajobu zahrnuje:

- právo osobní obhajoby

- právo obviněného požadovat od všech orgánů činných v trestním řízení, aby byly zjištěny všechny skutečnosti objektivně

- právo zvolit si obhájce a radit se s ním.

 

Právo osobní obhajoby znamená právo obviněného hájit se v trestním řízení sám. Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu, obviněný může navrhovat provedení důkazů svědčících v jeho prospěch. Obviněný má též právo nevypovídat. Obviněný má právo činit návrhy a podávat žádosti, zejména může předkládat návrhy na provedení důkazu a podávat opravné prostředky.

 

Právo obviněného požadovat od všech orgánů činných v trestním řízení, aby byly zjištěny všechny skutečnosti objektivně, představuje povinnost orgánů činných v trestním řízení zjišťovat skutečnosti svědčící i v jeho prospěch, nejenom tedy skutečnosti svědčící v neprospěch obviněného.

 

Právo zvolit si obhájce a radit se s ním spočívá v tom, že obviněný se může radit s obhájcem v kterémkoliv stadiu trestního řízení. Je-li obviněný ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby. Takové rozmluvě nesmí být nikdo přítomen. Dále jde o právo obviněného, aby mu byl obhájce ustanoven a právo na účast obhájce u procesních úkonů.

 

Nově sem náleží i možnost obviněného být účastníkem sjednávání dohody o vině a trestu, přičemž musí být povinně zastoupen advokátem.

Trestní řád stanoví i další případy, v nichž obviněný musí mít obhájce, a to i tehdy, jestliže si ho sám nezvolil nebo si vůbec zvolit nechce (nutná obhajoba).

 

 

Přednost má vždy ten obhájce, který byl zvolen obviněným, před obhájcem zvoleným jinou osobou nebo obhájcem ustanoveným.

 

Trestní řád zajišťuje obviněnému i bezplatnou obhajobu nebo obhajobu za sníženou odměnu. V takovém případě hradí náklady obhajoby zcela nebo zčásti stát.

 

 

Orgány činné v trestním řízení (policejní orgán, státní zástupce, soud) jsou povinny v každém období trestního řízení poučit obviněného o právech umožňujících mu plné uplatnění obhajoby a poskytnout mu plnou možnost jejich uplatnění.

 

Trestní řád zakotvuje právo každého používat před orgány činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka, resp. právo používat jazyk, který ovládá. Neovládá-li obviněný český jazyk, přibere se tlumočník. Nepřibrání tlumočníka je zkrácení práva na obhajobu.

 

Nedostatečná schopnost mladistvého náležitě se hájit nachází svůj výraz v široce koncipovaném institutu nutné obhajoby. Zákon o soudnictví ve věcech mladistvých stanoví, že mladistvý musí mít obhájce od okamžiku, kdy jsou proti němu použita opatření podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže nebo provedeny úkony podle trestního řádu, včetně úkonů neodkladných a neopakovatelných, ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění obhájce o něm zajistit. Mladistvý musí být vždy poučen o svých právech a musí mu být poskytnuta plná možnost jejich uplatnění.

 

 
© 2012 by Háka Software