Ohrožené osoby a poškození Tisk

 

Ochrana práv poškozeného

Poškozeným v trestním řízení je ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. Poškozenému jsou přiznávána práva vyplývající z jeho postavení v trestním řízení... více

 

Ochrana dětí

Právní řád přiznává speciální (zvýšenou) ochranu dětem, ať už jde o dítě či mladistvého jako pachatele trestného činu, anebo o dítě jako poškozeného (oběť) trestným činem. Je tím zohledňován neukončený duševní, fyzický a sociální vývoj takových osob... více

 

Ochrana obětí trestných činů

Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen nový zákon o obětech trestných činů... více

 

Mediace

Mediace, jako součást konceptu restorativní justice, představuje alternativní postup směřující k řešení trestních věcí, realizovaný mimo systém trestního práva... více