Subjekty trestního řízení PDF Tisk Email

 

Jedná se o činitele (státní orgány, fyzické osoby, právnické osoby), kteří mají a vykonávají vliv na průběh řízení a kterým zákon dává k uskutečnění tohoto vlivu určitá procesní práva nebo ukládá určité povinnosti.

 

Subjekty trestního řízení jsou zejména:

 

Orgány činné v trestním řízení – soud, státní zástupce a policejní orgán.

 

Obviněný  – osoba, proti níž se trestní řízení vede.

 

Obhájce – obhájcem v trestním řízení může být jen advokát. Je povinen poskytovat obviněnému potřebnou právní pomoc.

 

Poškozený – ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda. Poškozený má nárok proti obviněnému na náhradu škody, která mu byla trestným činem způsobena.

 

Zúčastněná osoba – osoba, které byla věc zabrána nebo podle návrhu má být zabrána. Zúčastněná osoba má právo činit návrhy a podávat opravné prostředky.

  

Další osoby – jde o osoby s tzv. samostatnými obhajovacími právy

- některé osoby obviněnému blízké – příbuzní obviněného v pokolení přímém, sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh

- probační úředník

- orgán sociálně-právní ochrany dětí v řízení proti mladistvému

 Tyto osoby vykonávají obhajovací práva ve prospěch obviněného vlastním jménem, mají tzv. samostatné obhajovací právo. Mohou např. ve prospěch obžalovaného podat odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně.

 

Svědci, znalci, tlumočníci

 

Zvláštní postavení mezi subjekty mají strany v trestním řízení, což jsou subjekty, které jsou podle zákona oprávněny:

- před soudem uplatňovat nebo podporovat obžalobu (státní zástupce, poškozený, zúčastněná osoba)

- proti obžalobě sebe nebo jiného obhajovat (obviněný).

 

Stejné postavení jako strana má i jiná osoba, na jejíž návrh nebo žádost se řízení vede nebo která podala opravný prostředek (např. osoba se samostatnými obhajovacími právy - manžel obviněné - pokud podal odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně).

 
© 2012 by Háka Software