Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. PDF Tisk Email

 

   

1.    Úplný název povinného subjektu

Nejvyšší státní zastupitelství

 

2.    Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

Nejvyšší státní zastupitelství bylo zřízeno a působí na základě zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

 

3.     Organizační struktura

Organizační strukturu Nejvyššího státního zastupitelství najdete zde.

 

4.     Kontaktní spojení

4.1   Kontaktní poštovní adresa

Nejvyšší státní zastupitelství

Jezuitská 4

Brno 660 55

Česká republika

 

 

4.2    Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Nejvyšší státní zastupitelství

Jezuitská 4

Brno 660 55

Česká republika

 

 

4.3    Úřední hodiny

Úřední hodiny podatelny

pondělí - čtvrtek 7:30 - 16:00 h
pátek 7:30 - 15:00 h

 

4.4    Telefonní čísla

Podatelna

Tel:  +420 542 512 111

 

Tiskový mluvčí

Tel:  +420 737 247 245

 

4.5   Čísla faxu

Podatelna

Fax:  +420 542 512 227

 

 

4.6   Adresa internetové stránky

Elektronická adresa internetových stránek

www.nsz.cz

 

 

4.7    Adresa e-podatelny

Elektronická adresa elektronických podatelen

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

ID datové schránky

5smaetu

 

4.8   Další elektronické adresy

Tiskový mluvčí NSZ

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

5.    Případné platby lze poukázat

Adresa: ČNB, pobočka Brno

číslo účtu pro běžný styk: 27225621/0710

 

 

6.    IČ

Identifikační číslo: 49467352

 

7.    DIČ

Nejvyšší státní zastupitelství není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

8.    Dokumenty

8.1   Seznam hlavních dokumentů

Organizační řád

Kancelářský řád

 

8.2    Rozpočet

 

9.      Žádosti o informace

 

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze získat na základě ústní nebo písemné žádosti. Informace jsou poskytovány bezplatně, v případech uvedených v přiloženém sazebníku je však požadována úhrada nákladů podle § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

Ústní žádost o poskytnutí informace může být podána osobně v sídle Nejvyššího státního zastupitelství nebo telefonicky na telefonním čísle + 420 542 512 111. v úředních hodinách Nejvyššího státního zastupitelství.

 

Pokud žadateli není na ústně podanou žádost požadovaná informace poskytnuta anebo žadatel nepovažuje informaci  poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je nutno podat žádost písemně.[1]

 

Písemnou žádost o poskytnutí informace je možné podat kterýmkoli z následujících způsobů:

a) zaslat poštou na adresu: Nejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 4, 660 55 Brno

b) osobně ji doručit na podatelnu  Nejvyššího státního zastupitelství

c) zaslat prostřednictvím faxu  (č. faxu: +420 542 512 227)

d) zaslat  elektronickou poštou na elektronickou podatelnu Nejvyššího

státního zastupitelství - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena Nejvyššímu státnímu zastupitelství a že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle  zákona  o svobodném přístupu k informacím, dále musí být uvedeno, kdo žádost podává. Podává-li žádost fyzická osoba, uvede v písemné žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Je-li písemná žádost podávána právnickou osobou, uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

 

Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Pokud je žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny Nejvyššího státního zastupitelství.

 

Není-li ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu (§ 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím) je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace, není žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Stejně tak není žádostí podle tohoto zákona elektronicky zaslaná žádost, která nebyla podána prostřednictvím elektronické podatelny Nejvyššího státního zastupitelství.

 

 

Neobsahuje-li žádost  údaje o žadateli potřebné k jejímu vyřízení nebo je nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve Nejvyšší státní zastupitelství žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby ji doplnil. Nevyhoví-li žadatel výzvě k doplnění do 30 dnů ode jejího doručení, rozhodne Nejvyšší státní zastupitelství o odmítnutí žádosti.

 

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti Nejvyššího státního zastupitelství, Nejvyšší státní zastupitelství žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli sděleno do 7 dnů ode dne doručení žádosti.[2]

 

Je-li požadována informace, která již byla zveřejněna, může Nejvyšší státní zastupitelství žadateli nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti sdělit údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Trvá-li žadatel na přímém poskytnutí zveřejněné informace, Nejvyšší státní zastupitelství mu ji poskytne.

 

Nejde-li o situaci  podle předcházejícího odstavce, Nejvyšší státní zastupitelství poskytne požadovanou informaci ve lhůtě  15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.[3] Lhůtu pro poskytnutí informace lze ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše však o deset dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.[4]

 

Nevyhoví-li, byť i jen z části, Nejvyšší státní zastupitelství žádosti, vydá ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.[5]

 

 

 

10.    Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání je možné podat poštou, osobně v úředních hodinách od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 hod. na podatelně Nejvyššího státního zastupitelství, elektronicky na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo prostřednictvím datové schránky. Bližší informace k formátu elektronického podání jsou uvedeny zde.

 

11.    Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství

 

Proti rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství o odmítnutí žádosti lze do 15 dnů od doručení podat odvolání. Odvolání se podává u Nejvyššího státního zastupitelství.

Nejvyšší státní zastupitelství předloží odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení s příslušným spisem nejvyššímu státnímu zástupci, který o odvolání rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo předloženo.

 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

 

Z důvodů stanovených zákonem o svobodném přístupu k informacím (§ 16a odst. 1) může žadatel podat stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace. Důvodem stížnosti mohou být zejména tyto skutečnosti:

a) žadateli nebyla poskytnuta zveřejněná informace, přestože na jejím přímém poskytnutí trval

b) po uplynutí zákonné lhůty k poskytnutí informace nebyla informace poskytnuta, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

c) informace byla poskytnuta jen částečně, aniž by o zbytku žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

d) žadatel nesouhlasí s výší úhrady nákladů na poskytnutí informace, která mu byla sdělena

 

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji hned vyřídit, sepíše o ní pověřený zaměstnanec Nejvyššího státního zastupitelství záznam.

 

Stížnost se podává u Nejvyššího státního zastupitelství, a to

a) jde-li o důvod stížnosti uvedený výše pod písmeny a) a d), do 30 dnů ode dne, kdy bylo žadateli doručeno sdělení, jež je důvodem stížnosti

 

b) jde-li o důvod stížnosti uvedený výše pod písmeny b) a c), do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace

 

Nejvyšší státní zastupitelství může podané stížnosti samo vyhovět. Neučiní-li tak, předloží stížnost s příslušným spisem do 7 dnů od jejího doručení nejvyššímu státnímu zástupci, který o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

 

12.    Formuláře

Formulář pro podání žádosti je možné získat na podatelně Nejvyššího státního zastupitelství nebo zde http://nsz.cz/index.php/cs/svobodny-pistup-k-informacim/elektronicky-formular.

 

13.    Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Viz  oddíl Informace pro veřejnost.

 

14.    Předpisy

14.1  Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších  předpisů

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů.

 

14.2  Vydané právní předpisy

Nejsou žádné.

 

15.    Úhrady za poskytování informací

Nejvyšší státní zastupitelství může požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informace, pořízením kopií a odesláním informace žadateli. V tomto postupuje podle Instrukce Ministerstva spravedlnosti čj. 286/2011-OT-OSV ze dne 17. července 2011.

 

16.   Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Nejvyšší státní zastupitelství nepoužívá při poskytování informací žádné vzory licenčních smluv.

 

16.2  Výhradní licence

Nejvyšší státní zastupitelství nepoužívá žádné vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.

 

17.    Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy Nejvyššího státní zastupitelství v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou uveřejněny na následujících odkazech:

 

za rok 2019 - https://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=6566231

za rok 2018 - https://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=6076345

za rok 2017 - http://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=5580784

za rok 2016 - http://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=5134247

za rok 2015 - http://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=4661144 

za rok 2014 - http://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=4162171

za rok 2013 - http://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=3601968

za rok 2012 - http://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=2798477

za rok 2011 - http://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=2005519

za rok 2010 - http://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=1199917

za rok 2009 - http://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=464605

za rok 2008 - http://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=10821

za rok 2007 - http://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=28487

za rok 2006 - http://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=28499

 

 

 

 


[1] § 13 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

[2] § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

[3] § 15 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

[4] § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

[5] § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 
© 2012 by Háka Software