Nejvyšší státní zástupce ukončil přezkum v tzv. kauze Čapí hnízdo PDF Tisk Email

 

Brno 4. prosince 2019 – Nejvyšší státní zastupitelství informuje, že nejvyšší státní zástupce dne 4. 12. 2019 ukončil přezkum zákonnosti usnesení státního zástupce Městského státního zastupitelství v Praze (dále jen „MSZ v Praze“) ze dne 30. 8. 2019 o zastavení trestního stíhání šesti fyzických osob v tzv. kauze Čapí hnízdo, které nabylo právní moci dne 17. 9. 2019.

Ve vztahu ke čtyřem fyzickým osobám, jejichž stíhání bylo předmětným usnesením státního zástupce MSZ v Praze pravomocně zastaveno, dospěl nejvyšší státní zástupce k závěru, že zastavení jejich trestního stíhání bylo zákonné a důvodné.

U dalších dvou fyzických osob nejvyšší státní zástupce po přezkoumání doposud shromážděných spisových materiálů naopak dospěl k závěru, že zastavení jejich trestního stíhání bylo nezákonné a předčasné, nerespektovalo zákonný požadavek na objasnění skutkového stavu v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí (ve smyslu § 2 odst. 5 trestního řádu) a částečně bylo založeno na nesprávném právním vyhodnocení (podle § 2 odst. 6 trestního řádu). Z těchto důvodů tedy nejvyšší státní zástupce musel usnesení o zastavení trestního stíhání (postupem podle § 174a odst. 1 trestního řádu) ve vztahu ke dvěma fyzickým osobám ve vymezené části zrušit.

Tímto rozhodnutím nejvyššího státního zástupce se věc ve vztahu k oběma obviněným vrací do stadia přípravného řízení. V rámci této fáze trestního řízení státní zástupce MSZ v Praze učiní opatření k vrácení věci policejnímu orgánu k doplnění za účelem provedení většího množství procesních úkonů, které mu byly rozhodnutím nejvyššího státního zástupce uloženy. Po vyhodnocení závěrů doplněného vyšetřování v oblasti objektivní a subjektivní stránky jednání stíhaných osob rozhodne státní zástupce MSZ v Praze o dalším procesním postupu, který řádně a v souladu se zákonnými požadavky odůvodní.

Státní zástupce MSZ v Praze je vázán právním názorem, který ve svém rozhodnutí nejvyšší státní zástupce vyslovil, a je povinen provést úkony a doplnění, jejichž provedení nejvyšší státní zástupce nařídil (§ 174a odst. 3 trestního řádu).

Současně je však nutno zdůraznit, že rozhodnutí nejvyššího státního zástupce nijak nepředjímá konečný výsledek přípravného řízení ani způsob jeho meritorního skončení. To je úkolem a povinností státního zástupce MSZ v Praze, kterému tuto autonomní pravomoc přiznává zákon.

Pro úplnost je nezbytné konstatovat, že nejvyšší státní zástupce se ve svém rozhodnutí kriticky vyjádřil k některým aspektům dosavadního vyšetřování včetně procesu opatřování důkazů (neúplnost opatřených důkazů, procesní vady při opatřování důkazů) a jejich hodnocení ze strany policejního orgánu a dozorového státního zástupce MSZ v Praze (chybné hodnocení některých důkazů, nedostatečné či zcela absentující hodnocení jiných důkazů). S ohledem na neveřejný charakter znovuobnoveného přípravného řízení však nelze jednotlivé nedostatky blíže specifikovat. 

Petr Malý

tiskový mluvčí NSZ

 

 
© 2012 by Háka Software