Pokyny obecné povahy - trestní PDF Tisk Email

 

Nejvyšší státní zástupce má oprávnění vydávat pokyny obecné povahy, a to ke sjednocení a usměrnění postupu státních zástupců při výkonu působnosti státního zastupitelství nebo k zajištění jednotné vnitřní organizace státního zastupitelství a jednotného výkonu spisové služby.

 

Jedná se o interní předpis v soustavě státních zastupitelství, jímž lze ovlivňovat i činnost státních zastupitelství, nad nimiž Nejvyšší státní zastupitelství nevykonává dohled. Pokyny obecné povahy se především týkají otázek procesních. Otázky hmotněprávní se jimi zpravidla neřeší.

 

Pokyny obecné povahy jsou závazné pro státní zástupce, pro ostatní zaměstnance je pokyn obecné povahy závazný, stanoví-li tak nejvyšší státní zástupce. Z důvodu jejich závaznosti, lze v případě jejich porušení vyvozovat i právní odpovědnost, včetně kárné odpovědnosti.

 

Pokyny obecné povahy se zasílají jednotlivým státním zastupitelstvím. Jsou rovněž publikovány ve Sbírce instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti. Uveřejňují se také na webových stránkách Nejvyššího státního zastupitelství a v elektronické podobě v systému ASPI.

 

Pokyny obecné povahy můžeme dělit na trestní, netrestní a správní.

 

Pokyn obecné povahy č. 9/2019

o postupu státních zástupců v trestním řízení

 

Pokyn obecné povahy č. 5/2019

o stanovení hodnot jiných návykových látek než alkoholu, při jejichž dosažení se osoba nachází ve stavu vylučujícím způsobilost vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost ve smyslu § 274 odst. 1 trestního zákoníku

 

Pokyn obecné povahy č. 1/2017

o výkonu dohledu v soustavě státního zastupitelství

 

Pokyn obecné povahy č. 10/2013

o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

 

Pokyn obecné povahy č. 6/2019, novela POP č. 10/2013

o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 

 

Pokyn obecné povahy č. 7/2009

o trestním řízení ve věcech mládeže

 

Pokyn obecné povahy č. 8/2006

o stížnosti pro porušení zákona

 

 

 

 

 

 

 
© 2012 by Háka Software