Rozhodnutí podle § 174a tr. ř. Tisk

 

 

Nejvyšší státní zástupce může do tří měsíců od právní moci zrušit nezákonná usnesení nižších státních zástupců o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci.

 

Za tím účelem může státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství vyžadovat od nižších státních zastupitelství spisy, dokumenty, materiály a zprávy a provádět prověrky.

 

Zruší-li nejvyšší státní zástupce usnesení o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věcí, pokračuje v řízení státní zástupce, který ve věci rozhodoval v prvním stupni. Přitom je vázán právním názorem, který vyslovil ve svém rozhodnutí nejvyšší státní zástupce, a je povinen provést úkony a doplnění, jejichž provedení nejvyšší státní zástupce nařídil.

 

Toto oprávnění nejvyššího státního zástupce je pouze fakultativní, tedy i když shledá usnesení nižšího státního zástupce nezákonným, není povinen usnesení rušit. Vždy je třeba zvažovat povahu a závažnost zjištěné nezákonnosti ve vztahu k charakteru posuzovaného rozhodnutí s přihlédnutím k účelu trestního řízení a účelu trestního zákoníku. Na druhé straně je třeba zvažovat význam tohoto usnesení, jehož hlavním smyslem je zajištění zákonnosti meritorního rozhodování státních zástupců v přípravném řízení, kontrola jejich postupu při vydávání těchto rozhodnutí a sjednocování rozhodování o zastavení trestního stíhání a postoupení věci jinému orgánu v rámci soustavy státních zastupitelství.