Trendy v kriminalitě se příliš nemění, ukazuje aktuální Zpráva o činnosti státního zastupitelství PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

Brno 18. června 2015 – Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) vydalo Zprávu o činnosti státního zastupitelství za rok 2014. Odborníci v ní shrnuli poznatky z celé soustavy státního zastupitelství a vyhodnotili statistická data za loňský rok, zejména v oblasti trestní působnosti veřejné žaloby.

 

V roce 2014 státní zastupitelství zaznamenalo mírný pokles počtu trestních stíhání. V průběhu roku bylo zahájeno trestní stíhání vůči 103 591 fyzickým osobám. Převažuje přitom stíhání v rámci zkráceného přípravného řízení (63,9 % z celkového počtu stíhaných osob). S tím souvisí také délka přípravného řízení, tedy fáze trestního řízení od jeho zahájení po podání obžaloby, případně jiné rozhodnutí státního zástupce. Do dvou týdnů je vyřízena víc polovina všech případů. U státního zástupce se přitom spis zdrží v průměru velmi krátkou dobu, 74 % případů předaných policií vyřídí státní zástupci do jednoho týdne. Délku přípravného řízení ve složitých případech samozřejmě může ovlivnit mnoho faktorů, například znalecké posudky nebo žádosti o právní pomoc ze zahraničí.

 

Zároveň se udržuje velmi nízký podíl zproštěných obžalob. Pouze v 6 % případů trestní soud dospěje ke zprošťujícímu rozsudku. O kvalitě práce státních zástupců svědčí i fakt, že klesá počet případů, které soudy vrátí státnímu zástupci k došetření (pouze 0,17 % všech trestních věcí).

 

Struktura kriminality se přitom podle vyhodnocení NSZ příliš nemění: převládá nadále majetková trestná činnost, u násilné trestné činnosti se projevuje narůstající agresivita a brutalita pachatelů. Deliktů osob mladších patnácti let sice v posledních letech ubývá, to ale nic nemění na tom, že se vyskytují případy zvýšené agresivity a brutality právě u těchto osob.

 

U hospodářské trestné činnosti je znepokojivé, že se stále vyskytují případy poškozování finančních zájmů EU (zejména v souvislosti se zneužíváním dotací). Postih daňové kriminality se stává stále více komplikovaným z důvodu specifických rysů vlastních právě daňové kriminalitě a stále sofistikovanějším způsobům provedení.

 

Na kritiku představitelů samosprávy na úrovni obcí a krajů kvůli údajně zvýšeného počtu trestních stíhání v souvislosti s výkonem volených funkcí reagovalo NSZ vydáním metodického návodu pro nižší státní zastupitelství.

 

V oblasti korupční kriminality upozorňuje Zpráva o činnosti na stále nízkou míru oznamování deliktních jednání i na nedostatečnou ochranu tzv. whistleblowerů v české legislativě.

 

Za nové fenomény kriminality lze považovat například podávání tzv. šikanózních insolvenčních návrhů vedených snahou poškodit dotčenou právnickou osobu, ale také stále četnější páchání trestné činnosti prostřednictvím internetu (napadení účtů prostřednictvím internetového bankovnictví, zneužívání informací ze sociálních sítí, podvodné e-shopy atd.).

 

U drogové trestné činnosti vnímá státní zastupitelství jako nejpalčivější problém rozrůstající přeshraniční charakter nelegálních obchodů. Ten také vyústil v účinnou a prohlubující se spolupráci českých, německých a polských úřadů.

 

Postupně se zvyšuje počet stíhaných právnických osob, jejichž trestní odpovědnost umožnil postihovat zákon od roku 2012. V loňském roce začalo být stíháno pro nejrůznější trestné činy 139 společností.

 

Kompletní Zprávu o činnosti Nejvyšší státní zastupitelství zaslalo Ministerstvu spravedlnosti a zpřístupnilo ji také na své webové stránce (ke stažení zde).

 

 

Petr Malý

tiskový mluvčí NSZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2012 by Háka Software